Welkom bij

Wereldwinkel Venray

Financieel Verslag 2019

Vanaf 2019 moet de verslaglegging voldoen aan de Anbi standaarden.
Hieronder de link naar de verslaglegging in het nieuwe Ambi-formulier voor het jaar 2019:

Anbi 2020 - 2019
Afhankelijk van de eigen pc-instellingen, kan het zijn dat het pdf-bestand niet meteen opent, maar gedownlaod wordt. Kijk dan even bij de downlaods.

Financieel Verslag 2018

EXPLOITATIEREKENING 2018              
               
  begroot       werkelijk Realisatie
              in %
OPBRENGSTEN              
           
               
Verkopen   70,000         56,659   81%
Af: Inkopen minus inkoopkortingen   41,500-         35,940-   87%
  -----------       -----------   -----------
Brutowinst   28,500         20,719   73%
               
BEDRIJFSKOSTEN              
               
400 Personeelskosten    2,850       2,368   83%
401 Algemene kosten    3,550       5,724   161%
402 Inkoopkosten    2,950       1,911   65%
403 Huisvestingskosten   15,000       14,860   99%
404 Voorlichting en acties    1,150       739   64%
410 Verkoopkosten       875       448   51%
420 Afschrijvingskosten    2,400       1,991   83%
  -----------       -----------   -----------
    28,775         28,041   97%
               
BEDRIJFSRESULTAAT       275-          7,322-    
               
BIJZONDERE BATEN/LASTEN              
Subsidies en giften ontvangen              
Subsidies en giften verstrekt              
Bijzondere baten              
Ontvangen rente                16    
   -----------        -----------    
          -                16    
               
NETTO RESULTAAT       275-          7,306-    
BALANS 2018      
       
ACTIVA      
         2017   2018
       
       
Vaste activa      
Inventaris winkel  €          1,991    €            -  
       
Vlottende activa      
Voorraden  €        23,742    €      23,246
Vorderingen  €            285    €            24
Overige vorderingen  €          3,662    €        1,262
Liquide middelen  €        59,228    €      56,668
   ------------     ------------ 
   €        86,917    €      81,201
       
Totaal activa  €        88,908    €      81,201
       
       
       
       
       
       
PASSIVA      
       
       
Eigen vermogen      
Stichtingskapitaal  €        18,151    €      18,151
Algemene reserve  €        63,368    €      67,121
Resultaat boekjaar  €          3,753    €       -7,307
   ------------     ------------ 
   €        85,272    €      77,965
       
Schulden op korte termijn      
Crediteuren  €          1,175    €        1,027
Overige schulden  €            642    €           221
Btw  €          1,820    €        1,988
   ------------     ------------ 
   €          3,636    €        3,236
       
Totaal passiva  €        88,908    €      81,201

 

 

Financieel Verslag 2017

Staat van baten en lasten

2017

2016

 

 

 

Baten

 

 

 

 

 

Omzet

69.252

79.241

Inkoopwaarde van de omzet

40.703

49.224

Brutomarge

28.549

30.017

 

 

 

Lasten

 

 

Personeelslasten

2.238

2.426

Huisvestingskosten

14.319

13.766

Overige kosten

9.198

13.635

 

 

 

Bedrijfsresultaat

2.794

190

 

 

 

Financiële baten en lasten

51

154

Bijdragen van particulieren

0

0

Bijdragen van organisaties

958

3.000

Andere bijzondere baten en lasten

                            -50

-50

Resultaat

3.753

3.295

 

 

 

Balans

 

 

 

 

 

Activa

31-12-2017

31-12-2016

 

 

 

Vaste activa

1.991

4.588

Voorraden

23.742

24.064

Lange termijn vorderingen

0

300

Debiteuren

285

939

Liquide middelen

59.228

55.577

Overlopende activa

3.662

790

 

 

 

Totaal

88.908

86.258

 

 

 

Passiva

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

85.272

81.519

Crediteuren

1.175

222

Te betalen OB

1.820

1.309

Overlopende passiva

641

3.208

 

 

 

Totaal

88.908

86.258

 

 

Jaarverslag 2016:

Het jaar 2016 was een bijzonder jaar. Onze voorzitter Jos Verhagen moest vanwege gezondheidsredenen stoppen met zijn activiteiten. Aangezien ik al in de Wereldwinkel had gewerkt, heb ik het verzoek om voorzitter te worden, met plezier aangenomen.

Dit jaar hadden wij helaas ook te maken met enkele ernstig zieke medewerkers. We hebben daarom vaak een beroep moeten doen op de collega's. Gelukkig is het steeds weer opgelost en wij zijn dan ook supertrots op onze medewerkers.

Onze buren, Schouwburg Venray is flink aan het verbouwen geweest en natuurlijk hebben wij daar flink overlast van gehad. Een etalage konden wij niet gebruiken en dat hebben wij ook gemerkt in onze omzet. We zijn steeds goed met elkaar blijven communiceren en daardoor steeds weer tot goede oplossingen gekomen.

Wij zijn er trots op dat wij grenzen aan zo'n prachtig gebouw. De 'huiskamer van Venray'.

De Wereldwinkel maakt deel uit van de centrumwinkeliers en wij proberen ons zoveel mogelijk te conformeren aan hun besluiten. Toen onze medewerkers aangaven steeds meer problemen te krijgen met de openingstijden hebben wij besloten deze per 1 januari 2017 aan te passen.

Wij zien om ons heen dat veel winkels het moeilijk hebben, ook Wereldwinkels. Wereldwinkel Venray draait een stabiele omzet door de inzet van velen en dat zullen we blijven doen om onze omzet te verbeteren.

Elly van Dijck

DOELSTELLING WERELDWINKEL

Samen met enkele internationale eerlijke handelsorganisaties hebben de Nederlandse Wereldwinkels aangegeven wat fairtrade producten en eerlijke handel feitelijk dienen te behelzen. Het moet gaan om handel met respect voor mens en milieu. Het product moet onder menswaardige omstandigheden tot stand zijn gekomen. Mannen en vrouwen dienen gelijk behandeld te worden. Er worden duurzame handelsrelaties met de producenten gesloten en hen wordt een leefbaar loon gegeven voor hun producten. Zij krijgen ondersteuning bij de productontwikkeling. En de handelsketen moet transparant zijn.

 

GEGEVENS WERELDWINKEL VENRAY

Adres

De Bleek 82

5801 MD VENRAY

Tel: 0478-588571

wereldwinkelvenray@gmail.com

www.venray.wereldwinkels.nl

Openingstijden

 Eind 2016 is besloten om de winkeltijden per 1 januari 2017 te wijzigen:

                                              2016:                   vanaf 1 januari 2017:

maandag                         12.00 tot 18.00 uur         12.00 tot 17.30 uur

dinsdag t/m donderdag   09.30 tot 18.00 uur         09.30 tot 17.30 uur

vrijdag                            09.30 tot 21.00 uur         09.30 tot 20.00 uur

zaterdag                          09.30 tot 17.00 uur         09.30 tot 17.00 uur

koopzondagen                12.00 tot 17.00 uur         12.00 tot 17.00 uur

Er worden ook producten verkocht tijdens informatieavonden, braderieën en kerstmarkten, maar dat neemt wel af. Behalve over landelijke Wereldwinkel-cadeaubonnen beschikt Wereldwinkel Venray sinds 2015 (samen met Wereldwinkel Boxmeer) over eigen cadeaubonnen. In de winkel kunnen ook VVV-bonnen worden ingewisseld.

Kengetallen 2015

Verkoopoppervlakte winkel De Bleek                      75m2

Totale vloeroppervlakte De Bleek                            80 m2

Oppervlakte voorraadkelder                                     80 m2

Aantal medewerkers                                                 30 personen

Omzet 2015                                                               ca. € 80.000,-

Gemiddeld aantal klanten per maand                        584

Gemiddeld aankoopbedrag                                       € 11,33

Verzorgingsgebied                                                     43.000 inwoners

Omzet per inwoner in 2015                                       € 1,86

Samenstelling bestuur

Voorzitter                                                                      Elly van Dijck

Secretaris                                                                       Dorine   Pappers

Penningmeester                                                           Ton van de Voort

Medewerkerscoördinator                                          Marie-Louise Janssen-Slits

PR                                                                                    Marianne Wils

Bestuurslid Retail                                                         Antoon Verlinden

Er heeft een bestuurswisseling plaats gevonden. Jos Verhagen is vanwege gezondheidsredenen gestopt met het voorzitterschap. Elly van Dijck, een voormalig medewerker van de winkel, heeft deze taak overgenomen.

MEDEWERKERS

Algemeen

De Wereldwinkel draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Zij onderschrijven de doelstelling van de Wereldwinkel en nemen deel aan de vergaderingen en scholing. Gezamenlijk dragen zij de verantwoording voor de Wereldwinkel. Medewerkers die in de winkel staan, stellen zich in principe een dagdeel per week daarvoor beschikbaar.

Met nieuwe medewerkers houdt de medewerkerscoördinator een gesprek om te toetsen of de kandidaat geschikt is. Vervolgens wordt er een geschikte inwerkplek gezocht en mogelijk een vaste werkplek. Na ongeveer twee maanden volgt er een tweede gesprek. Bij wederzijds goedvinden volgt er een vrijwilligerscontract.

Leerlingen van het Raayland College kunnen tijdens hun maatschappelijke stage van 30 uur kennis maken met het vrijwilligerswerk in de Wereldwinkel. De medewerkerscoördinator heeft een kennismakingsgesprek met hen op school of in de winkel.

De stage wordt aaneengesloten gedurende een volle week gelopen. Dit heeft als voordeel dat dan meerdere medewerkers hen kunnen begeleiden. Iedereen heeft een andere invalshoek.

Voor reparaties en klusjes zorgt Bernard van Berlo. Hij doet dit ook met groot enthousiasme.

Sjef Pappers is onze winkelcoördinator. Sjef draagt niet alleen zorg voor een goed functionerend kassasysteem in de winkel en geeft op basis van de kassa-informatie inzicht in het verloop van de omzet, de inkoopbehoefte en lokale verkoopsuccessen. Hij is intern de man die het reilen en zeilen van de winkel in alle details kent.

Het aantal medewerkers is hetzelfde gebleven. Mirjam Gommans heeft ons team verlaten en Truus Peters is er bij gekomen.

Op woensdag 1 juni 2016 vond het jaarlijkse etentje met de medewerkers plaats bij Eda Specialiteiten in Venray.

Jubilarissen:

Dorine Pappers was dit jaar 25 jaar secretaris van de Wereldwinkel.

Tilly van de Pas en Petra de Back vierden het feit dat ze tien jaar werkzaam waren als medewerker van onze winkel.

Gedrieën werden zij op het jaarlijkse etentje in het zonnetje gezet.

Medewerkers per 31 december 2016

Petra de Back – Bernard van Berlo – Marian Broers – Bep van Casteren – Thea Cuypers – Elly van Dijck – Lenie van Dijk – Lenie Dusch  – Nicke van Gerven – Mia Goumans – Lonneke Hermans – Mia Houba – Marian Houwen – Marie-Louise Janssen-Slits – Marjolijn  Jeuken – Margriet Litjens – Karla Menger  – Annie van Mil – Mariet Min – Dorine Pappers – Sjef Pappers – Tilly van de Pas – Joke Peeters – Truus Peters –  Ivanka Pistora  – Truce Rutten –Riet Smits –Nellie Thomassen – Marianne Vayssier –  Diny van de Venne – Josje Verhoeven – Antoon Verlinden –Ton van de Voort –  Berna Wilms –  Marianne Wils

Public Relations

Een goede PR is voor de Wereldwinkel van groot belang. Niet alleen om over het voetlicht te krijgen wat de Wereldwinkel is en doet, maar ook natuurlijk ook om een zo hoog mogelijke omzet te behalen.

Afgelopen jaar is er geadverteerd in Venray Bloeit Magazine. Het magazine, mede uitgegeven door Peel en Maas, heeft een groot bereik.

Dit magazine wordt uitgegeven in de week voor de koopzondagen. De koopzondagen zijn steeds de laatste zondag van de maand. De Centrumwinkeliers koppelen steeds een thema aan deze koopzondag. Elke maand wordt er een stukje afgeleverd waarin er ingegaan word op deze thema's. Echter een actie die de Wereldwinkel er aan koppelde had een teleurstellend resultaat.

Eenmaal is er geadverteerd in 'Hallo Horst' toen zij een editie aan Venray heeft gewijd.

Onlangs is er overleg geweest met Christ van de Munckhof. We bekijken nu per maand of wij adverteren in Venray Bloeit Magazine

Winkelperikelen

Verbouwing schouwburg

Van juni tot december werden we ingesloten door bouwactiviteiten van de Schouwburg. Alles ging in goed overleg en we hoefden nooit de winkel te sluiten. Maar wel waren we een etalage kwijt en zag het er van een afstand niet altijd even uitnodigend uit.

Food

In 2016 was het opvallend dat er steeds minder food producten werden verkocht. Door lagere verkopen werd het voor verschillende producten moeilijk om deze binnen de houdbaarheidsdatum te verkopen. Daardoor moesten we noodgedwongen afscheid nemen van diverse producten.
Dat gold beslist niet voor de Tony Chocolonely, die steeds populairder werd.

Kassasysteem

De Landelijke Vereniging bleef de lancering van een nieuw kassasysteem steeds uitstellen. Daarbij werden steeds meer 'uitbreidingen' bedacht om aan het nieuwe standaard systeem te veranderen. Het geloof in het nieuwe systeem was in de laatste maanden van 2016 zo laag geworden, dat is besloten om een zeer noodzakelijke nieuwe computer aan te schaffen en verder te draaien op het vertrouwde Blue Retail. Deze is besteld voor levering begin januari 2017; dit om de Kerstverkopen niet te verstoren.

Inkoop

Door twee langdurig ernstig zieke medewerkers, was het soms behelpen binnen de groep inkopers. In de loop van het jaar is er versterking bij gekomen.

WERKWIJZE

Inkoop

De inkoop wordt gedaan door een groep medewerkers die onderling de taken heeft verdeeld en die er gezamenlijk voor zorgt dat er op alle terreinen een gevarieerd aanbod in de winkel verkrijgbaar is. De voorraden worden op peil gehouden door in Culemborg regelmatig inkopen te doen bij Fair Trade Original, Fair Plaza, waar een zestiental importeurs hun artikelen te koop aanbiedt. Verder wordt er ingekocht bij Cerro Azul en Het Voorraadhuis.

Per jaar komen er een of twee landelijke folders uit. De verspreiding vindt plaats in de hele gemeente Venray. Hiervoor worden dan extra inkopen gedaan.

Het assortiment levensmiddelen en wijn wordt verzorgd door Marian Broers en Nellie Thomassen, die meestal eenmaal per twee weken een food-pallet bestellen die franco wordt afgeleverd.

Marian Houwen verzorgt de inkoop van sierraden.

Marjolijn Jeuken, Mariet Min en Berna Wilms hebben de aanschaf van kunstnijverheidsartikelen in hun portefeuille.

Josje Verhoeven en Margriet Litjens verzorgen de sectie papier en boeken.

Nicke van Gerven zorgt voor de voorraad wierook.

Etalages en interieur

Onze etalages in het nieuwe pand aan De Bleek zijn echte blikvangers. Veel mensen ‘vallen’ op producten die zo mooi in het oog springen. De etalages worden elke twee weken aangepast. Onze etaleurs Marianne Vayssier en Lenie van Dijk zorgen er samen voor dat de etalage

s en de middentafels er aantrekkelijk verzorgd uitzien en dat ze goed zijn afgestemd op seizoenen en jaarfeesten.

Marian Houwen en Mia Goumans verzorgen de inrichting van de sieradenkast en het sieradenbord.

Grootverbruik

Iedere grootverbruiker krijgt desgewenst de koffie thuis bezorgd op de gewenste tijd en plaats. Nieuwe kandidaat grootverbruikers krijgen informatie over het belang van Max Havelaar koffie voor de producenten, de prijsverhoudingen en de kwaliteit.

Ultimo 2016 hadden we de volgende grootverbruikers voor koffie en / of thee

Koffie grootverbruik

Hospice Zenit (gebruikt ook fairtrade thee)

Wijkcentrum ’t Stekske

Winkel van Sinkel

Zonnelied Kerkgemeenschap

Parochie Paterskerk

Vice Versa Reisbureau

Medisch Centrum Antoniusveld

Financieel Verslag

Staat van baten en lasten

2016

2015

 

 

 

Baten

 

 

 

 

 

Omzet

79.241

85.806

Inkoopwaarde van de omzet

49.224

55.678

Brutomarge

30.017

30.128

 

 

 

Lasten

 

 

Personeelslasten

2.426

3.321

Huisvestingskosten

13.766

13.961

Overige kosten

13.635

13.767

 

 

 

Bedrijfsresultaat

190

-921

 

 

 

Financiële baten en lasten

154

283

Bijdragen van particulieren

0

266

Bijdragen van organisaties

3.000

 

Andere bijzondere baten en lasten

                            -50

 

Resultaat

3.295

-372

 

 

 

Balans

 

 

 

 

 

Activa

31-12-2016

31-12-2015

 

 

 

Vaste activa

4.588

6.948

Voorraden

24.064

24.372

Lange termijn vorderingen

300

300

Debiteuren

939

433

Liquide middelen

55.577

52.404

Overlopende activa

790

3.545

 

 

 

Totaal

86.258

88.002

 

 

 

Passiva

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

81.519

78.224

Crediteuren

222

7.458

Te betalen OB

1.309

642

Overlopende passiva

3.208

1.678

 

 

 

Totaal

86.258

88.002

 

 

 

 


 

 

Kascontrole

25 april heeft de kascontrolecommissie de boeken gecontroleerd.

Plaatselijk, regionaal en landelijk overleg

Wereldwinkel Venray is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels. Venray houdt zich aan de richtlijnen en criteria van de Landelijke Vereniging om aan de principes van de eerlijke handel te voldoen. Er wordt zoveel mogelijk meegedaan aan de landelijk georganiseerde acties.

Het halfjaarlijkse regionaal overleg van Limburgse Wereldwinkels, heeft plaats gemaakt voor een nieuwe soort van overleg in de vorm van een regionaal cluster van wereldwinkels en steeds in aanwezigheid van enkele bestuursleden van de Landelijke Vereniging. Dit nieuwe overleg moet nog zijn vaste vorm krijgen, maar het bevalt goed. Vergaderingen vinden veelal plaats in of rond Eindhoven.

Vanuit Venray zelf zochten wij in 2015 meer samenwerking met de wereldwinkels in Horst en Boxmeer. Door de sluiting van de Wereldwinkel Horst stond de continuïteit van dit overleg op de tocht, maar we zijn er wel mee doorgegaan en hopen ook andere winkels uit de directe omgeving te interesseren voor het uitwisselen van heel praktische informatie.

In Venray zelf namen wij deel aan het Mondiaal Platform.

Activiteiten van Venray Centraal hebben wij zoveel mogelijk ondersteund en mee uitgevoerd.